غذای سالم

غذای سالم تعریف واحدی از غذای سالم وجود ندارد اما به طور کلی غذای سالم به خوراکی گفته می شود که حاوی پروتئین های ضروری بدن و ریزمغذی‌ها باشد غذای سالم با توجه به شرایط محیطی ،جنسیت افراد، سن و عوامل مختلف متفاوت است. در گذشته تولیدکنندگان غذا توجهشان بر کاهش میزان روغن ماده غذایی …

غذای سالم ادامه »