اهداف سانیار

اهداف انجمن ایجاد بسترهای حمایتی از طریق خیرین، دولت و عموم مردم به منظور افزایش نرخ موفقیت کسب و کارهای داخلی در حوزه فناوری های نو کمک به فناوران داخلی و تحصیل کردگان جویای اشتغال به منظور ایجاد، توسعه و موفقیت در کسب و کار با کمک خیرین حوزه فناوری ترویج فرهنگ خودباوری در نسل …

اهداف سانیار ادامه »