توانمند سازی و کاهش فقر/ مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچین جواد رمضانی1394

اگر به کتاب های ایده محور در حوزه فقرزدایی علاقه دارید خواندن این کتاب را پیشنهاد می کنیم .

با استفاده از لینک زیر این کتاب قابل دسترسی می باشد.

توانمند سازی و کاهش فقر